КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ДОКУМЕНТЪТ, КОЙТО РАЗГЛЕЖДАТЕ?

Тази Политика за поверителност на Интернет магазина Obui.bg („Политика”) има информативен характер, което означава, че не е източник на задължения за Клиентите на Интернет магазина(не е договор, нито регламент). Целта на Политиката е ясно да представи правилата на функциониране на Интернет магазина, както и правилата за работа с Личните данни и тяхното обработване.

 

КОЙ Е АДМИНИСТРАТОРЪТ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

Администраторът на лични данни, събирани:

a) посредством Интернет магазина (включително чрез използването на файлове cookies “Бисквитки” или друга подобна технология) или други комуникационни канали с Клиенти;
б) и получавани въз основа на активността на Клиентите в Интернет или в стационарните магазини, собственост на НОРШУС ООД

е дружеството НОРШУС ООД. със седалище в България гр. Варна, р-н Одесос, бул. „Владислав Варненчик“ 267,, вписано в Търговския регистър с ЕИК 201087914

КАК СЕ ГРИЖИМ ЗА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

Личните данни на Клиента се обработват в съответствие с Регламента на Европейския парламент и на Съвета (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година относно Защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (UE.L Държавен вестник № 119, точка 1), (наричан също: "ОРЗД") и други приложими правила, т.е. за целия период на обработване на данните - законовите клаузи относно защитата на Личните данни.
Лични данни означава информация относно определено или възможно за определяне физическо лице (наричано по-долу: "Лични данни"). Възможно за определяне физическо лице е лице, което може да бъде пряко или косвено определено, по-специално въз основа на идентификатор като лице, идентификационен номер, данни за местоположение, интернет идентификатор или един или повече конкретни фактори, определящи физическата, физиологичната, генетичната, психологическата, икономическата, културната или социалната идентичност на едно физическо лице.
Администраторът защитава не само потребителите, които посещават Интернет магазина, но и Клиентите, които са предоставили свои лични данни на Администратора, използвайки други комуникационни канали, т.е.:

a) уебсайта https://www.facebook.com и всякакви други уебсайтове, носещи марката на Facebook (включително домейни, международни версии, джаджи (widgets) и версии за мобилни телефони), чиито принципи на работа се базират на правилата, достъпни по-специално на https://www.facebook.com/legal/terms, предоставени от Facebook Inc., или съответно Facebook Ireland Limited (наричана по-долу "Фейсбук услуга"), включително и посредством услугата Facebook Lead Ads, предназначена за директен маркетинг на собствените продукти или услуги на Администратора. Правилата за защита и използване на Личните данни от страна на Фейсбук услугата са достъпни например на https://www.facebook.com/policy.php. Администраторът няма влияние върху съдържанието на правните регламенти на Уебсайта на Facebook, включително и относно Личните данни.
б) приложения, позволяващи да се организират от Администратора в рамките на Уебсайта на Фейсбук рекламни кампании, в това число и конкурси.

 

ЗА КАКВИ ЦЕЛИ И НА КАКВО ОСНОВАНИЕ СЕ ОБРАБОТВАТ ВАШИТЕ ДАННИ?

Вашите Лични данни могат да бъдат обработвани за различни цели и на различни правни основания в зависимост от това кои функционалности на Интернет магазина използвате, по-специално за сключване и изпълнение на договори, сключени с вас, провеждане на маркетингови дейности, пазарни и статистически анализи, подобряващи качеството на услугите, прилагане на съответните законови задължения на Администратора или идентифициране на рекламна измама от типа ad fraud. Подробности по-долу.

1. ПРОФИЛ В ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНА

Администраторът на Вашите Лични Данни е компанията посочена в точка II от тази Политика. 
Вашите лични данни, предоставени от Вас във връзка с регистрацията на профила Ви, както и други данни, събрани във връзка с вашата дейност в Интернет магазина и използването на нашите услуги (по-специално: име и фамилия; имейл адрес; телефон за връзка; адрес [улица, номер, номер на апартамент, пощенски код, град, държава], адрес на пребиваване / фирма / седалище [ако е различен от адреса за доставка], номер на банкова сметка, а в случай на клиенти, които не са потребители, освен това, наименование на фирма и данъчен идентификационен номер [ЕИК]) са или могат да бъдат обработвани за следните цели:

а) водене на вашия профил, така че да можете да се възползвате от предимствата, които той предлага (напр. подаване на поръчки, без да се налага да попълвате формуляри всеки път, достъп до историята на покупките Ви, управление на съгласията Ви на уебсайта и т.н.). Допълнително Ви позволява да използвате други услуги, налични на нашия уебсайт - юридическо основание: чл. 6 т. 1 буква б) от ОРЗД, т.е. необходимостта от изпълнение на договора, който сключвате, създавайки профил и приемайки Регламента на Интернет магазина;
б) маркетингови, аналитични и статистически дейности на Администратора или неговите партньори (трети страни, изброени в точка 11 от Политиката за бисквитките) или други т.нар. трети страни, с които си сътрудничим, например за да ви представим реклами и оферти (отстъпки), също съобразени с вашите интереси въз основа на профилирането (по опростен начин, ние анализираме вашата дейност (например история на вашите покупки и поведение на нашия уебсайт), за да можем по-добре да се адаптираме не само към конкретни, общи групи от наши клиенти, но и към вашите предпочитания)). Нашите действия обаче не оказват значително влияние върху вашите решения, например решения за покупка - правно основание: чл. 6 т. 1 буква е) от ОРЗД, т.е. легитимният интерес на Администратора или трета страна;
в) установяване, защита и преследване на искове, които могат да възникнат като част от отношенията между вас и Администратора, както и други цели, необходими за реализиране на легитимните интереси на Администратора или трета страна - правно основание: чл. 6 т. 1 буква е) от ОРЗД, т.е. легитимният интерес на Администратора или от трета страна.

Предоставянето на Личните данни е доброволно, но необходимо за регистрация в Интернет магазина.
Като правило ние ще обработваме Вашите данни за времето на Вашето използване на Профила (за тяхна по-голяма защита те могат да бъдат изтрити след три години от последната Ви активност в Интернет магазина), а в случай на маркетингови дейности - докато не възразите, освен че законът ще ни задължи да обработваме тези данни по-дълго или да ги съхраняваме по-дълго в случай на потенциални искове, за давностния срок, определен от закона, по-специално Гражданския кодекс, или за други цели, произтичащи от изпълнението на нашите легитимни интереси. Във всеки случай по-дългият период на съхранение на Личните данни е решаващ.
Информацията за получателите на Личните данни е описана подробно в точка VI от настоящата Политика.
Информацията за възможния трансфер на Личните Ви Данни към трети държави (извън Европейското икономическо пространство) е подробно описана в раздел VII на настоящата Политика.
Вашите права във връзка с обработката на Вашите Лични Данни са подробно описани в раздел VIII на настоящата Политика.

2. ПОДАВАНЕ НА ПОРЪЧКА

Администраторът на Вашите Лични Данни е компанията посочена в точка II от тази Политика.
Вашите лични данни, предоставени от Вас във връзка с регистрацията на профила Ви, както и други данни, събрани във връзка с Вашата дейност в Интернет магазина и използването на нашите услуги (по-специално: име и фамилия; имейл адрес; телефон за връзка; адрес [улица, номер, номер на апартамент, пощенски код, град, държава], адрес на пребиваване / бизнес / седалище [ако е различен от адреса за доставка], номер на банкова сметка, а в случай на клиенти, които не са потребители, освен това, името на компанията и данъчен идентификационен номер [ЕИК]) са или могат да бъдат обработвани за следните цели:

а) изпълнение на Вашата поръчка и изпълнение на сключения договор - по-специално потвърждение за неговото подаване и резервация (ако има такава опция и Вие сте я избрали) или изпращане до Вас или до пункта за събиране на избрания продукт, както и, ако е необходимо, за връзка с Вас по този въпрос - юридическо основание: чл. 6 т. 1 буква б) ОРЗД, т.е. изпълнение на договора за покупко-продажба, който сключвате след подаване на поръчка или при договор за резервация (ако има такава опция и сте я избрали);
б) маркетингови, аналитични и статистически дейности на Администратора или негови партньори (трети страни, изброени в точка 11 от Политиката за бисквитките) или други т.нар. трети страни, с които си сътрудничим, например за да Ви представим реклами и оферти (отстъпки), също съобразени с Вашите интереси въз основа на профилиране (по опростен начин, ние анализираме Вашата дейност (например историята на Вашите покупки и поведение на нашия уебсайт), за да можем по-добре да се адаптираме не само към конкретни, общи групи от наши клиенти, но и към Вашите предпочитания)). Нашите действия обаче не оказват значително влияние върху Вашите решения, например решения за покупка - правно основание: чл. 6 т. 1 буква е) от ОРЗД, т.е. легитимният интерес на Администратора или трета страна;
в) установяване, защита и преследване на искове, които могат да възникнат като част от отношенията между вас и Администратора, както и други цели, необходими за реализиране на легитимните интереси на Администратора или трета страна - правно основание: чл. 6 т. 1 буква е) от ОРЗД, т.е. легитимният интерес на Администратора или от трета страна;
г) издаване и съхраняване на фактури и счетоводни документи, както и разглеждане на рекламации и връщания в срока и във формата, посочена в регламента - правно основание: чл. 6 т. 1 буква в) от ОРЗД, т.е. необходимост от изпълнение на законовото задължение на Администратора.

Предоставянето на Личните данни е доброволно, но необходимо за регистрация в Интернет магазина.
Като правило ние ще обработваме Вашите данни за времето на Вашето използване на Профила (за тяхна по-голяма защита те могат да бъдат изтрити след три години от последната Ви активност в Интернет магазина), а в случай на маркетингови дейности - докато не възразите, освен че законът ще ни задължи да обработваме тези данни по-дълго или да ги съхраняваме по-дълго в случай на потенциални искове, за давностния срок, определен от закона, по-специално Гражданския кодекс, или за други цели, произтичащи от изпълнението на нашите легитимни интереси. Във всеки случай по-дългият период на съхранение на Личните данни е решаващ.

3. ФОРМУЛЯР ЗА РЕКЛАМАЦИЯ

Администраторът на Вашите Лични Данни е компанията посочена в точка II от тази Политика.
Вашите лични данни, предоставени от Вас във връзка с подаване на рекламация (Формуляр за рекламация) и събрани при евентуална допълнителна комуникация, се обработват или могат да бъдат обработвани за следните цели:

а) разглеждане на Вашата рекламация, водене на счетоводни книги и сетълменти по отношение на разгледаните рекламации - правно основание: чл. 6 т. 1 буква в) от ОРЗД, т.е. необходимост от изпълнение на законовото задължение на Администратора;
б) установяване, защита и преследване на искове, които могат да възникнат като част от отношенията между Вас и Администратора, както и други цели, необходими за реализиране на легитимните интереси на Администратора или трета страна - правно основание: чл. 6 т. 1 буква е) от ОРЗД, т.е. легитимен интерес, преследван от Администратора или от трета страна.

Предоставянето на Личните данни е доброволно, но необходимо за подаване на рекламация.
Ние ще обработваме Вашите данни за срока на Вашата рекламация, освен ако законът (напр. Счетоводните разпоредби) не ни задължава да обработваме тези данни за по-дълго време или ние ще ги съхраняваме по-дълго, в случай че имате претенции към нас, за давностния срок, определен от закона по-специално на Гражданския кодекс, или за други цели, произтичащи от прилагането на нашите легитимни интереси. Във всеки случай по-дългият период на съхранение на лични данни е решаващ.

4. ФОРМУЛЯР ЗА КОНТАКТ

Администраторът на Вашите Лични Данни е компанията посочена в точка II от тази Политика.
Вашите Лични Данни, предоставени от Вас чрез формуляра за контакт и събрани при възможна по-нататъшна комуникация, се обработват или могат да бъдат обработвани за следните цели:

а) комуникация с Вас и отговор на Вашето съобщение - правно основание: чл. 6 т. 1 буква е) от ОРЗД, т.е. легитимният интерес, преследван от Администратора;
б) в зависимост от съдържанието на съобщението, предприемане на действия по Ваше искане преди сключване на съответния договор - правно основание: чл. 6 т. 1 буква б) от ОРЗД, т.е. необходимост от предприемане на действия преди сключване на договор;
в) в зависимост от съдържанието на Вашето съобщение, маркетинговите, аналитичните и статистическите дейности на Администратора или партньорите (трети страни, изброени в точка 11 от Политиката за бисквитките) или други т.нар. трети страни, с които си сътрудничим - правно основание: чл. 6 т. 1 буква е) от ОРЗД, т.е. легитимният интерес на Администратора или трета страна;
г) установяване, защита и преследване на искове, които могат да възникнат като част от отношенията между Вас и Администратора, както и други цели, които са необходими за реализиране на легитимните интереси на Администратора или трета страна - правно основание: чл. 6 т. 1 буква е) от ОРЗД, т.е. легитимният интерес, преследван от Администратора или от трета страна.

Предоставянето на Лични Данни е доброволно, но необходимо за ефективна комуникация с нас.
Като правило ние ще обработваме Вашите данни до края на комуникацията с Вас, а в случай на маркетингови дейности - докато не възразите, освен ако законът не ни задължава да обработваме тези данни по-дълго или ние ще ги съхраняваме по-дълго в случай на потенциални искове до тяхната давност, определена от закона, по-специално Гражданския кодекс, или за други цели, произтичащи от изпълнението на нашите легитимни интереси. Във всеки случай по-дългият период на съхранение на лични данни е решаващ.

5. БЮЛЕТИН

Администраторът на Вашите Лични Данни е компанията посочена в точка II от тази Политика.
Вашите Лични Данни, включително тези, предоставени във връзка с абонамента за бюлетина, се обработват или могат да бъдат обработвани за следните цели:

а) изпълнение на договора за предоставяне на бюлетина - правно основание: чл. 6 т. 1 буква б) от ОРЗД, т.е. необходимост от изпълнение на сключения договор (регламенти на услугата за бюлетини) - да Ви изпратим напр. по имейл или чрез sms, mms, push или messenger с аналогично приложение, приписано директно на Вашия телефонен номер (напр. Messenger , WhatsApp), атрактивни реклами и оферти (отстъпки). Разбира се, можете да се отпишете от бюлетина.
б) маркетингови, аналитични и статистически дейности на Администратора или негови партньори (трети страни, изброени в точка 11 от Политиката за бисквитките) или други т.нар. трети страни, с които си сътрудничим, например да Ви представим реклами и оферти (отстъпки), също съобразени с Вашите интереси въз основа на профилиране (по опростен начин, ние анализираме Вашата дейност (например историята на Вашите покупки и поведение на нашия уебсайт), за да можем по-добре да се адаптираме не само към конкретни, общи групи от нашите клиенти, но и към Вашите предпочитания)). Нашите действия обаче не оказват значително влияние върху Вашите решения, например решения за покупка - правно основание: чл. 6 т. 1 буква е) от ОРЗД, т.е. легитимният интерес на Администратора или трета страна;
в) установяване, защита и преследване на искове, които могат да възникнат като част от отношенията между Вас и Администратора, както и други цели, които са необходими за реализиране на легитимните интереси на Администратора или трета страна - правно основание: чл. 6 т. 1 буква е) от ОРЗД, т.е. легитимен интерес, преследван от Администратора или от трета страна.

Предоставянето на Лични Данни е доброволно, но необходимо за ефективна комуникация с нас.
Като правило ние ще обработваме Вашите данни до края на комуникацията с Вас, а в случай на маркетингови дейности - докато не възразите, освен ако законът не ни задължава да обработваме тези данни по-дълго или ние ще ги съхраняваме по-дълго в случай на потенциални искове за тяхната давност, определена от закона, по-специално Гражданския кодекс, или за други цели, произтичащи от изпълнението на нашите легитимни интереси. Във всеки случай по-дългият период на съхранение на Лични Данни е решаващ.

6. ПРОФИЛИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Администраторът на Вашите Лични Данни е компанията посочена в точка II от тази Политика.
Вашите Лични Данни, включително тези, които предоставяте при посещение на нашите профили в социалните медии (включително коментари, харесвания, онлайн идентификатори), се обработват или могат да бъдат обработвани за следните цели:

а) маркетингови дейности, аналитични и статистически дейности, които Ви позволяват да бъдете активни в профила, като ефективно управлявате нашия профил, като ви представяме информация за нашите инициативи и други дейности и във връзка с популяризирането на различни видове събития, услуги и продукти (включително партньори (трети страни) изброени в точка 11 от Политиката за бисквитките) или други т.нар трети страни, с които си сътрудничим) - правно основание: чл. 6 т. 1 буква е) от ОРЗД, т.е. легитимният интерес, преследван от Администратора;
б) установяване, защита и преследване на искове, които могат да възникнат като част от отношенията между Вас и Администратора, както и други цели, които са необходими за реализиране на легитимните интереси на Администратора или трета страна - правно основание: чл. 6 т. 1 буква е) от ОРЗД, т.е. легитимен интерес, преследван от Администратора или от трета страна.

Предоставянето на лични данни е доброволно, но необходимо за пълноценно използване на функционалността на нашите профили в социалните медии.
Вашите Лични Данни ще бъдат обработвани за периода, необходим за прилагане на гореспоменатите цели или докато дефинитивно не възразите, както и за времето, изисквано от закона (напр. данъчния, счетоводния), освен ако не е необходим по-дълъг период за съхранението им в случай на възможни искове, за давностния им срок, определен от закона, по-специално Гражданския кодекс или за други цели, произтичащи от реализацията на нашите легитимни интереси. Във всеки случай по-дългият период на съхранение на Лични Данни е решаващ.

 ЩЕ ВИ БЪДЕ ЛИ ИЗПРАЩАНА ТЪРГОВСКА ИНФОРМАЦИЯ (НАПР. НА ВАШИЯ ИМЕЙЛ АДРЕС)?

Администраторът има техническата възможност за комуникация с клиента от разстояние (например имейл, текстово съобщение).
Търговска информация, свързана с търговски дейности, извършвани от Администратора или субекти, които си сътрудничат с него, може да бъде изпратена, след като Клиентът се съгласи да получава търговска информация, включително след приемане на регламентите за обслужване на бюлетина.

КАК ЗАЩИТАВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ?

Администраторът, като взема предвид състоянието на техническите познания, разходите за изпълнение, както и естеството, обхвата, контекста и целите на обработката, както и риска от нарушаване на правата и свободите на физическите лица с различна вероятност за възникване и тежест на заплахата, прилага подходящи технически и организационни мерки, осигуряващи защитата на обработваните Лични Данни, подходящи за заплахите и категориите данни обхванати от защитата и по-специално защитава данните срещу тяхното разкриване на неупълномощени лица, премахване от неупълномощено лице, обработка в нарушение на приложимите разпоредби и промяна, загуба, повреда или унищожаване. Предоставянето на информация за техническите и организационни мерки, прилагани за осигуряване на защитата на обработката навън, може да отслаби тяхната ефективност, като по този начин заплашва правилната защита на Личните данни.
Администраторът предоставя например следните технически мерки за предотвратяване на придобиването и модификацията на Лични Данни, изпратени по електронен път от неупълномощени лица:

а) защита на набора от данни срещу неоторизиран достъп;
б) SSL сертификат на уебсайтовете на Интернет Магазина, където се предоставят Лични Данни;
в) криптиране на данни, използвани за упълномощаване на лице, използващо функционалността на Интернет Магазина;
г) достъп до Профила само след предоставяне на индивидуално потребителско име и парола.

МОЖЕ ЛИ НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА ДА БЪДЕ ПРОМЕНЕНА И КАК ЩЕ РАЗБЕРЕТЕ ЗА ТОВА?

Администраторът може да промени Политиката в бъдеще. Всеки път той ще публикува информация за такава промяна на уебсайта на Интернет Магазина. С всяка промяна ще се появи нова версия на Политиката с нова дата.

 

ОТ КОГА СЕ ПРИЛАГА ТАЗИ ВЕРСИЯ НА ПОЛИТИКАТА?

 
           Версията на политиката е в сила от 15.03.2023 г.

ПОЛИТИКА COOKIES (БИСКВИТКИ) НА ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН OBUI.BG

Бисквитките са малки текстови файлове, които уебсайтът може да запише на вашия компютър или мобилно устройство, когато посещавате страница или сайт. Бисквитката ще помогне на сайта или на други сайтове да разпознаят вашето устройство следващия път, когато го посетите. Web beacons или други подобни файлове могат да правят същото. Използваме термина бисквитки в тази политика, за да назоваваме всички файлове, които събират информация по този начин. 

Бисквитките изпълняват множество различни функции. Например, те ни помагат да запомним вашето потребителско име или предпочитания (дамски обувки или мъжки обувки ви интересуват), да анализираме колко добре се представят нашите сайтове или дори ни позволяват да ви препоръчаме съдържание, което смятаме, че ще бъде интересно за вас. 

Някои бисквитки съдържат лична информация – например, ако сте кликнали на "Запомни ме", когато сте влизали в профила си, бисквитката ще запомни потребителското ви име. Повечето бисквитки не събират информация, която може да ви идентифицира, а по-скоро събират обща информация за това как потребителите достигат до нашите сайтове и ги използват или какво е тяхното местоположение. 

I. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ДОКУМЕНТА, КОЙТО РАЗГЛЕЖДАТЕ?

Тази политика на бисквитки и подобни технологии на Internet Магазина („Политика“) е информативна, което означава, че не е източник на задължения за Вас (не е договор или разпоредба). Целта на Политиката е да представи ясно принципите на работа на Интернет магазина по отношение на работата и използването на бисквитки или подобни технологии.
По-нататък в този документ, като Администратор трябва да се разбира НОРШУС ООД. ЕИК: 201087914 
За контакти с Администратора, имейл адрес: info@obui.bg. Доколкото бисквитките ще съдържат Вашите Лични Данни, Администраторът ще бъде и администратор на Вашите Лични Данни. Правилата за работа с такива данни и тяхната обработка са включени в Политиката за поверителност.

II. ФАЙЛОВЕ COOKIES (БИСКВИТКИ)

1. ЗА КОГО СЕ ОТНАСЯТ ФАЙЛОВЕТЕ COOKIES (БИСКВИТКИ)?

Като част от Интернет магазинa, Администраторът използва технология за бисквитки или подобни функции. Всеки човек, който посещава Интернет Магазина, независимо дали е негов Клиент („Посетител“), има възможност да избере обхвата на използване на технологията за бисквитки и след това да изрази съответното съгласие. В зависимост от избрания обхват на използване на технологията за бисквитки, чрез нея може да се събира информация за Посетителя, например за начина на използване на Интернет Магазина, интересите на Посетителя или показването на конкретни реклами.

2. КАКВА ТЕХНОЛОГИЯ ИЗПОЛЗВАМЕ?

Интернет магазинът използва технология, която обработва и получава достъп до информация до компютри или други устройства, свързани с мрежата (по-специално чрез използване на “Бисквитки” или свързани решения), за да се осигури максимален комфорт при използването на Интернет магазина, включително за статистически цели и за идентифициране на злоупотреби от типа ad fraud и приспособяване към интересите на Посетителите на представеното рекламно съдържание на Администратора както и трети лица (изброени в т. 11 от Политиката) или други т.нар. трети страни, с които работим съвместно.
В зависимост от внедрените и споделени в момента решения и технически възможности, Гостът има възможност да определи обхвата на използване на подходящи бисквитки (например за маркетинг) и да изрази съответно съгласие. В зависимост от това на какъв обхват на използваните технологията за бисквитки, Посетителят се съгласи, бисквитките могат автоматично да събират различни данни относно дейността на Посетителя в Интернет, както и информация за местоположението на използваното устройство (ако позволява това избраният обхват на използване на бисквитки и евентуално даденото съгласие). Ако не е възможно да се определи обхватът на използване на бисквитки от ниво уебсайт, настройките на браузъра, използвани от Посетителя, остават валидни.
Предвид обстоятелството, че Администраторът може да използва решения с функционалност, подобна на “Бисквитките”, спрямо тези технологии ще се прилагат съответно следните клаузи на Политиката.

3. КАКВО ТОЧНО СА ФАЙЛОВЕТЕ COOKIES (БИСКВИТКИ)?

Файлът с бисквитки представлява малка текстова информация, изпратена от сървъра и съхранявана на устройство на Посетителя (обикновено на хард диска на компютър или на мобилно устройство). Той Обработва информация, от която Онлайн магазинът може да се нуждае, за да се приспособи към начина, по който Посетителят го използва и да събира статистическа информация относно Онлайн магазина, (напр. са това кои уебсайтове са посетени, кои елементи са свалени), както и данни за домейн името на интернет доставчика или страната по произход на Посетителя. 

4. СЪБИРАТ ЛИ ЛИЧНИ ДАННИ ФАЙЛОВЕТЕ COOKIES (БИСКВИТКИТЕ)?

Когато Посетителя използва Интернет Магазина, той / тя има възможност да избере обхвата на използване на технологията за бисквитки и след това да изрази подходящо съгласие, съответстващо на избрания обхват. В зависимост от обхвата на използване на технологията за бисквитки, Посетителят се съгласява, бисквитките събират различни видове информации, които по правило те не представляват лични данни (те не позволяват Посетителят да бъде идентифициран). Някои данни, в зависимост от тяхното съдържание и начин на използване, обаче могат да бъдат свързани с конкретно лице - присвояване на определени поведения на конкретен Посетител, например чрез свързването им с данните, предоставени при регистрация на профил в Интернет Магазина - и по този начин да се считат за лични данни. Това се отнася по-специално за бисквитките, за използването на които Посетителят е дал съгласие при използване на Интернет магазина (напр. маркетингови бисквитки, които ни помагат да се адаптираме по-добре към нуждите на нашите Клиенти).
По отношение на информацията, събрана от файловете бисквитки, които могат да бъдат свързани с конкретно лице, се прилагат разпоредбите на Политиката за поверителност, по-специално по отношение на правата на лицето, за чиито данни става въпрос, получателите на данни и прехвърлянето им към трети държави (извън Европейското икономическо пространство).
Информация за правилата за използване на бисквитки, включително опцията за избор на обхвата на използване на технологията за бисквитките и съответното съгласие, се предоставя и в съдържанието на информационната клауза, показвана предимно по време на първото посещение на Интернет магазина (т.нар. банер за файловете cookies).

5. НА КАКВО ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ИЗПОЛЗВАМЕ ФАЙЛОВЕТЕ COOKIES (БИСКВИТКИ)?

Получаване и съхраняване на информация с използване на бисквитки, освен когато е необходимо да се осигури правилната работа на Интернет Магазина и изпълнението на техните основни функции (предоставяне на електронна услуга в това отношение, като се основаваме на закона - чл. 173, раздел 3, точка 2 от Закона за далекосъобщенията), е възможно само въз основа на съгласието на Госта. В зависимост от внедрените и предоставени в момента решения и технически възможности, изборът на обхвата на използване на технологията за бисквитки и възможното изразяване на подходящо съгласие може да са възможни преди всичко по време на първото посещение на Интернет Магазина от нивото на банера за бисквитки, който се появява на видимо и лесно достъпно място. В този случай Посетителят може по всяко време да промени избрания обхват на използване на технологията за бисквитки в Настройките на нашия уебсайт (но някои части от Интернет Магазина може да не функционират правилно). Стандартно - използването на отделни видове бисквитки също може да бъде блокирано от нивото на уеб браузърите (описваме това подробно по-късно в документа). Всяко оттегляне на съгласието за бисквитки не засяга законността на извършваните действия.
Доколкото бисквитките ще съдържат Вашите лични данни, основата за тяхната обработка е легитимният интерес на Администратора или трета страна (член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД), който е идентифицирането на рекламни измами, необходимостта от осигуряване на най-висококачествено съдържание представени от Администратора, като ги приспособява към предпочитанията на Посетителите и маркетинга - включително директно - на продуктите и услугите на Администратора и неговите партньори (трети страни, изброени в точка 11 от Политиката) или други т.нар. трети страни, с които си сътрудничим, като в този случай тези субекти не участват в обработката на клиентски данни. От друга страна, доколкото тези субекти също могат да имат пряк достъп до тази информация - правното основание за такава обработка ще бъде легитимният интерес, преследван от тези субекти или доброволното съгласие на Посетителя. Доколкото функционалностите и личните данни, събрани от бисквитките, са необходими за правилното предоставяне на услуги на Госта в рамките на Интернет Магазина - основата за обработка на такава информация може да се разглежда и в контекста на необходимостта от изпълнение на договора, който сключвате, когато решите да използвате нашата Интернет страница (член 6, параграф 1, буква б) от ОРЗД).
Понякога може да се случи, че бисквитките ще ни позволят да комуникираме с Вас за маркетингови цели, за които пишем по-горе, например като част от webpush (т.е. чрез браузъра). В този случай основата за нашето действие е допълнително, доброволно съгласие за такава комуникация, което винаги можете да оттеглите, но без да се засяга законността на предишното ни действие.

6. ЗА КАКВО ИЗПОЛЗВАМЕ ФАЙЛОВЕТЕ COOKIES (БИСКВИТКИ)?

Бисквитките се използват предимно за осигуряване на правилната работа на нашия Интернет Магази, както и за изпълнението на техните ключови функции.
Независимо от гореизложеното, в зависимост от обхвата на използването на технологията за бисквитки, Гостът се съгласява, че бисквитките могат също да улеснят използването на Интернет магазина от него, например, като „запомнят“ информацията, предоставена веднъж, така че той да не трябва да ги предоставя всеки път, както и могат да се използва за адаптиране на тяхното съдържание, включително представените реклами, към предпочитанията на Госта.
Бисквитките могат да се използват и за повишаване на сигурността на Интернет Магазина, като помагат за борба с измамите (рекламни измами ad fraud) и използваемостта и персонализирането на съдържанието на Интернет Магазина, включително представяне (също чрез браузъра - например webpush), създаване, предоставяне и внедряване на реклами, оферти и промоции (отстъпки), посветени на даден Посетител в съответствие, например, с неговите интереси и местоположението му (целта на тези дейности не е да предизвикат правни последици за Посетителя или да повлияят значително на неговите решения).
В зависимост от обхвата на използването на технологията за бисквитки, избрана от Посетителя и изразеното съгласие, използвайки технологията за бисквитки, използвана в Интернет Магазина, е възможно Администраторът да се запознае с предпочитанията на Посетителя - напр. като анализира колко често посещава Интернет Магазина и дали и какви продукти се купуват. Анализът на поведението в интернет помага да се разберат по-добре навиците и очакванията на посетителите и да се адаптират към техните нужди и интереси. Благодарение на тази технология е възможно да се представят на Посетителите реклами, съобразени с техните нужди и интереси (например реклама, получена от наскоро разглеждане само на обувки в категорията „ниски обувки“) и да се подготвят по-добри промоции и оферти. Рекламното съдържание може също да бъде съобразено с местоположението на устройството, използвано от Посетителя, ако избраният обхват на използването на бисквитки и даденото съгласие го позволяват.
Въз основа на файловете бисквитки, Администраторът може също да използва технология, която позволява да достигне до Посетители, които преди са посещавали Интернет Магазина, докато са използвали други интернет страници.

7. МОЖЕТЕ ЛИ ДА ВЪЗРЗИТЕ СРЕЩУ ИЗПЛЛЗВАНЕТО НА ИНФОРМАЦИИ ОТ ФАЙЛОВЕТЕ “БИСКВИТКИ”?

Посетителят може да възрази срещу действията на Администратора въз основа на личните данни, получени от бисквитките за целите, описани по-горе, доколкото действията на Администратора се основават на легитимният му интерес (такива ситуации са посочени по-горе).
Допълнително, по всяко време Посетителят може да промени обхвата на използване на технологията за бисквитки и да оттегли предварително даденото съгласие - това обаче няма да повлияе на законосъобразността на действията, извършени въз основа на съгласието преди неговото оттегляне и воденето на комуникация, за която сме получили допълнителни съгласия (напр. webpush).
В случай на съмнения относно обхвата на използването на бисквитки и използването на информацията, получена с тях, можете да се свържете с Администратора - данните за контакт могат да бъдат намерени в точка I от Политиката.

8. КАКВИ ВИДОВЕ ФАЙЛОВЕ COOKIES ИЗПОЛЗВАМЕ НИЕ И ВРЕДНИ ЛИ СА ТЕ?

Бисквитките, използвани в Интернет Магазина, не са вредни за Посетителя или за използвания от него компютър / терминално устройство. Интернет Магазинът използва два вида бисквитки: сесийни бисквитки, които остават съхранени на компютъра или мобилното устройство на Посетителя до излизане от уебсайта или изключване на софтуера (уеб браузъра) и постоянни бисквитки, които остават на устройството на Посетителя за времето, посочено в параметрите на файла или докато не бъдат изтрити ръчно в уеб браузъра.

9. ЗА КАКЪВ ПЕРИОД ОТ ВРЕМЕ СЕ СЪХРАНЯВА ИНФОРМАЦИЯТА СЪБРАНА ОТ ФАЙЛОВЕТЕ COOKIES?

В зависимост главно от целите и правното основание за обработката на лични данни, събрани от файловете бисквитки, те могат да се съхраняват за различен период. В случай на комуникация чрез webpush - тя ще се провежда по правило, докато не се оттеглите от тази форма за контакт с нас (оттегляне на съгласието).
Събраните от файловете бисквитки лични данни по отношение на Посетител, който не е Клиент на Интернет Магазина (т.е. който по-специално не е направил поръчка, не е резервирал продукта, няма профил и не използва други услуги), ще се съхраняват до повдигане на възражение. Администраторът може да изтрие личните данни, ако те не бъдат използвани в продължение на 3 години за маркетингови или други законни цели (като статистически анализ), освен ако законът задължава Администратора да обработва личните данни за по-дълъг период от време.
Част от личните данни могат да се съхраняват по-дълго, в случай че Посетителят има някакви искове срещу Администратора или за преследване на искове от Администратора или защита срещу искове (също и на трети страни), за срока на давност, определен от закона, по-специално Гражданския кодекс.
Във всеки случай по-дългият период на съхранение на личните данни е решаващ.
По-подробна информация относно обработването на личните данни се намира в Политиката за поверителност.